Final Fantasy VII (1997)

Diamond Weapon

Icon Achievement Rarity Score
Trophy/Achievement Icon

Diamond Weapon

Defeat the Diamond Weapon
15.50% Rare -
Discord logo