Resident Evil 3 (2020)

Nemesis Down!?

Icon Trophy Rarity Type
Trophy/Achievement Icon

Nemesis Down!?

Defeat Stage 2 Nemesis.
71.90% Common Trophy icon
Discord logo