Resident Evil 3 (2020)

Nemesis Down!!!

Icon Trophy Rarity Type
Trophy/Achievement Icon

Nemesis Down!!!

Defeat Stage 3 Nemesis.
71.50% Common Trophy icon
Discord logo