Final Fantasy IX

Kain's Legacy

Icon Trophy Rarity Type
Trophy/Achievement Icon

Kain's Legacy

Obtain Kain's Lance.
14.40% Rare Trophy icon
Discord logo