Final Fantasy IX

Kain's Legacy

Icon Achievement Rarity Score
Trophy/Achievement Icon

Kain's Legacy

Obtain Kain's Lance.
2.43% Ultra Rare 15
Discord logo